top of page

青少年詠春功夫班

以套路為根本,拆解套路的內容加以練習,讓你明白箇中原理,提升反應速度以及學會組合詠春招式。

核心內容

詠春套路:

講解套路動作的意義,讓學員了解整套拳的中心思想及原理,並  配 以口訣輔助,加深詠春手形的認識,並從動作當中掌握當中的法  度。

套路拆解應用:

 

拆解套路的動作加以應用及練習, 單人練習加強熟練整套動作次序, 對練有助提升反應速度以及學會組合詠春招式。

詠春基本功及功力練習:

 

基本功包括手形的變換練習、馬步轉換、單黐手及雙黐手,分別加強掌握手形變化的法度軌跡,提升馬步轉換的根基,並提升對黐手的感覺及反應,而功力練習集中於提升詠春的發勁方式,肘底力及寸勁。
 

上堂時間

 

星期六 8-9:30pm

 

首次報名,費用如下:

第一期學費            $1200/8堂
拳館服                              $320              

bottom of page